HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAJZALNYCH- nabór I – rekrutacja elektroniczna

 

2-12.05.2017 r.

(do godz. 15.00)

Składanie pisemnej deklaracji przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego w szkołach, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne(zgodnie z informacją uzyskaną w szkole)
Najpóźniej na dwa dni przed terminem próby sprawności fizycznej Dotyczy kandydatów do oddziałów sportowych:

Dostarczenie do szkoły orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

15-31.05.2017 r. Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do szkół, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne(zgodnie z informacją uzyskaną w szkole)
do 5.06.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
do 21.06.2017 r. Składanie do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia wniosków o wskazanie odpowiedniej formy kształcenia (dot. Wyłącznie kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
1-21.06.2017 r.

(do godz. 15.00)

Generowanie wniosków w systemie elektronicznym, wskazanie oddziałów w maksymalnie trzech wybranych szkołach, ustalanie i wprowadzanie ewentualnych zmian preferencji, zaznaczanie dodatkowych kryteriów, drukowanie wniosków. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
23-27.06.2017 r.

(do godz. 15.00)

Uzupełnienie, na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, danych w elektronicznym wniosku. Dostarczenie do szkoły kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
do 7.07.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
do 10.07.2017 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
Niezwłocznie po ogłoszeniu przez szkołę list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie później niż do 18.07.2017 r. do godz. 15.00  

 

 

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

19.07.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY – rekrutacja bez narzędzi elektronicznych, na zasadach takich, jak w I naborze

 

19.07.2017 r. Ogłoszenie naboru uzupełniającego przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze. Wykaz wolnych miejsc zostanie umieszczony na stronie: www.edu.wroclaw.pl
do 24.07.2017 r. ( w godzinach pracy sekretariatów szkolnych) Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 24.07.2017 r. (w godzinach pracy sekretariatów szkolnych) Składanie pisemnych deklaracji przystąpienia do sprawdzianów w szkołach, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.
Najpóźniej w dniu przeprowadzenia próby sprawności fizycznej (w godzinach pracy sekretariatów szkolnych) Dotyczy kandydatów do oddziałów sportowych:

Dostarczenie do szkoły orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

do 27.07.2017 r. Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne do oddziałów, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.
do 28.07.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub kompetencji językowych/innych.
14.08.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną zakwalifikowanych kandydatów i kandydatów niezakwalifikowanych.
14.08.2017 r.(w godzinach pracy sekretariatów szkolnych) Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
do 23.08.2017 r. (w godzinach pracy sekretariatów szkolnych) Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
24.08.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
31.08.2017 r. Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się maksymalna liczba kandydatów.